CILVĒKTIESĪBAS

Pieteikumu sagatavošana un pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Cilvēktiesības ir tie pamatstandarti, kuriem katram indivīdam būtu jānodrošina droša un cieņas pilna dzīvi. Lai cilvēktiesības būtu ne tikai deklaratīvas, bet arī reāli garantētas, valstis ir uzņēmušās starptautiskas saistības tās aizsargāt.  Tādējādi tieši valstij jābūt cilvēktiesību ievērošanas un aizsargāšanas garantam. Pilsoniskās un politiskās tiesības galvenokārt aizsargā cilvēkus no valsts varas neattaisnotas iejaukšanās cilvēka dzīvē. Ekonomiskās un sociālās tiesības garantē, ka ikvienai personai tiek nodrošināti apstākļi, kuros tā spēj apmierināt savas ekonomiskās un sociālās pamatvajadzības. Gadījumos, kad valstij ir jābūt atbildīgai par cilvēktiesību pārkāpumiem, tomēr tās nacionālā cilvēktiesību aizsardzības sistēma nav bijusi pietiekama un efektīva,  ar sūdzību ir iespējams vērsties īpašās šim nolūkam izveidotās starptautiskās institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir Eiropas Padomes cilvēktiesību aizsardzības institūcija, kas izskata sūdzības par Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpumiem.

Lai panāktu sūdzības izskatīšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, sūdzības sastādīšanā nodrošinām  visnotaļ augsto tās sastādīšanas noteikumu prasību ievērošanu.

Sniedzam atzinumu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas un citu starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismu izmantošanas iespējām.