CIVILTIESĪBAS

Darba tiesiskās attiecības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Darba devēja un darba ņēmēja apmierinātību lielā mērā nosaka savstarpēji noslēgtais darba līgums: jo rūpīgāk tas izstrādāts, jo skaidrāk ir noteikti abu pušu tiesības un pienākumi – jo veiksmīgākas veidojas darba attiecības.


Profesionāli konsultējam darba attiecību jautājumos, sniedzam juridisku palīdzību līgumu noslēgšanā un izbeigšanā.


Uzņēmuma iekšējās darba organizācijas uzlabošanai un sistematizācijai sastādām rīkojumus, iesniegumus un citus lietvedības dokumentus.