CIVILTIESĪBAS

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

 

Sniedzam konsultācijas nekustamā īpašumu pirkšanas, pārdošanas, dāvināšanas vai citādas atsavināšanas jautājumos. Pārstāvam klientu intereses darījumu noslēgšanas sarunās, tajā skaitā ar kredītiestādi, ja darījumā tiek piesaistīts tās finansējums.

Palīdzam nokārtot visas formalitātes Zemesgrāmatā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs.