CIVILTIESĪBAS

Dzīvojamo telpu īres tiesiskās attiecības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.


Abām īrēšanas procesā iesaistītajām pusēm ir noteiktas tiesības un pienākumi, un tās attiecīgā līguma darbības laikā vēlas saņemt garantijas savu interešu aizstāvībai.

Izstrādājam klientu interesēm atbilstošus līgumus. Aizskāruma gadījumā veicam klientu interešu pārstāvību.