CIVILTIESĪBAS

Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Abām īrēšanas procesā iesaistītajām pusēm ir noteiktas tiesības un pienākumi, kā arī līguma laikā tās vēlas saņemt zināmas garantijas savu interešu aizstāvībai.

 

Izstrādājam optimālu jūsu interesēm atbilstošu līgumu un veicam pārstāvību to aizskāruma gadījumā.