CIVILTIESĪBAS

Ģimenes tiesības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Konsultējam ģimenes tiesību jautājumos, kā arī nodrošinām pārstāvību laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos, veicam laulības līgumu analīzi un reģistrāciju laulāto mantisko attiecību reģistrā, laulāto kopīgās mantas sadales juridisko nodrošināšanu.

 

Konsultējam un sniedzam juridisko palīdzību dažādos bērnu tiesību aspektos, tajā skaitā jautājumos par paternitātes noskaidrošanu, aizgādību un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu.