CIVILTIESĪBAS

Ģimenes tiesības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

 

Konsultējam ģimenes tiesību jautājumos, kā arī nodrošinām pārstāvību laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos. Veicam laulības līgumu analīzi un reģistrāciju laulāto mantisko attiecību reģistrā, nodrošinot  laulāto kopīgās mantas sadales juridiskos aspektus.

Konsultējam un sniedzam juridisko palīdzību dažādos bērnu tiesību aspektos, tajā skaitā jautājumos par paternitātes noskaidrošanu, aizgādību un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu.