CIVILTIESĪBAS

Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

 

Savstarpēji vienojoties, vispirms klientu interesēs vienmēr cenšamies panākt ātru un efektīvu risinājumu ārpustiesas ceļā. Ja tas nav iespējams, nodrošinām klientu interešu pārstāvību tiesā.